July 14, 2011

Bryant University Regional Alumni Network, Spanish Wine Tasting, SoHo, NYC