September 24, 2011

Wine Tasting, Bryant University, Smithfield, RI